Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

17. 9. 2013

 

Historie Sboru dobrovolných hasičů Chmelná okres Benešov, založeného 17. listopadu 1935
 
   7. listopadu 1935 se konala na obecním úřadě schůze, kdy se přihlásilo asi 18 mladých hospodářů, kteří chtěli ve Chmelné utvořit Sbor dobrovolných hasičů. Na podnět okresního jednatele hasičů pana Gustava Holzera z Dolních Kralovic, jenž pocházel ze Chmelné, byl tento návrh přijat.
   Dne 17. listopadu 1935 se sešlo19 místních občanů v místnosti u pana Ladislava Holejšovského čp. 27 ve Chmelné za účelem založení hasičského sboru. Základy hasičských sborů a podmínky činných členů vysvětlil župní jednatel hasičských sborů pan Gustav Holzher z Dolních Kralovic. Po následující debatě se k nově založenému sboru hasičů ve Chmelné přihlásilo 14 činných členů a 2 přispívající.
 
Na společné schůzi sboru a výboru obce, za účasti zástupce firmy Smekal ze Slatiňan dne 10. ledna 1936, se rozhodlo zakoupit z obecních peněz ruční stříkačku pérovou dvouproudní s kompletní výzbrojí pro 14 členů za celkový obnos 10 200 Kč. Dne 31. ledna 1936 byla stříkačka přivezena a 1. února se dostavil zástupce montážní firmy a u studny pana Martínka čp. 9 provedl výklad o obsluze stroje všem členům.
 
23. února 1936  byl uspořádán první hasičský ples a čistý výdělek byl věnován na činnost sboru. Dne 7. listopadu 1936 bylo na schůzi dohodnuto, že bude v místním Hostinci „U Pitráků“ zřízeno jeviště, aby mohli členo­vé hrát divadla a získávat tak peníze na činnost sboru. Členové se ujednali, že stejným dílem na zhotovení jeviště každý zapůjčí. 31. ledna pak bylo sehráno první divadelní představení Strakonický dudák.
 
Dne 17. května 1937 byla v obci velká slavnost u příležitosti předání stříkačky místnímu sboru hasičů. Přípravy na tuto slávu trvaly týden, upravovala se náves, byla postavena tribuna pro přední hosty a řečníky, zdobena květy a praporky státních barev a zhotoveno pódium pro hudebníky.
     Po poledni mezi 1 a 2 hodinou započal pořad slavnosti. Místní hasičský sbor s panem starostou Fr. Kamarýtem čp. 22 očekávali příchod cizích sborů. Hudba krásně se rozléhala vískou a návštěvníci scházeli se ze všech stran.
     Kolem 2 hodiny přicházely okolní hasičské sbory do vsi, kterých se sešlo 17 s počtem 154 mužů. Když přivítání sborů bylo ukončeno, byl učiněn nástup a pak se šlo průvodem kolem Staňkových na rozcestí k Miřeticím a odtud se průvod vracel zpět před tribunu.
     Páni náčelníci a významní hosté usedli na tribunu. První přivítal všechny jak pány náčelníky tak i činovníky sborů a všechen lid pan starosta hasičů pan František Kamarýt čp. 22. Po něm ujal se slova župní starosta br. František Mikešovský statkář ze Stříteže. Jmenovaný krásnými slovy ocenil význam hasičstva a povzbudil je k další obětavosti a k utužení hasičských sborů. Též uvedl, že náš sbor jest 50 na našem okrese (tehdy obec Chmelná patřila do okresu Ledeč nad Sázavou).
     Po proslovu župního starosty přednesla Vlasta Holejšovská čp. 10 žákyně II. třídy obecné školy krásnou báseň k uvítání činovníků a odevzdala župnímu starostovi kytici květin.
     Pak ujal se slova člen zemské hasičské jednoty a vzdělavatel župy Podblanické bratr Rudolf Míka ze Zdislavic. Ten zdůraznil význam hasičstva pro stát a také pravil, že musí býti od státu pamatováno k jejich posile. Za vřelá jeho slova byl odměněn dlouho trvajícím potleskem.
     Pak procítěným proslovem předával starosta obce pan Antonín Klepáč čp. 19 stříkačku místnímu sboru. Velitel sboru bratr Josef Holejšovský čp. 10 přislíbil stroj tento opatrovati a v případě nebezpečí použíti ho ku zdolání dravého živlu ohně a tak ochrániti majetek bližních.
     Poté vystoupila na tribunu Jiřina Klepáčová čp. 21 a recitovala krásnou báseň o vzniku požáru na vsi a hasičskou pohotovost k ochraně bližního a zakončenou přivítáním bratrů činovníků. Při tom mnohému z hasičů i obecenstva zaleskla se slza v oku. Pak darovala krásnou kytici květů župnímu veliteli bratru panu Bínovi řídícímu učiteli v Němčicích, načež tento po krátkém proslovu přijal slib místního sboru podáním ruky. Po složení slibu byla zahrána státní hymna a vztyčena státní vlajka.
     Při pohledu na státní vlajku zachvělo se srdce všech radostí z naší svobody a tuto svobodu si uhájiti toť pevné odhodlání všech. Po skončené slavnosti následovala veselice v místním hostinci „U Pitráků“, který byl nově rozšířen a přestavěn. Celkem se na penězích vybralo 1 560 Kč. Když se obecenstvo věnovalo zábavě tu přišel krátký teplý májový deštíček, který byl velice vítaným.
 
   Dne 5. července 1937 se pak členové usnesli zapůjčit z vlastních peněz 4.800 Kč na zhotovení kolny pro veškeré hasičské nářadí a náčiní, jelikož doposud vše bylo uloženo ve stodole u Martínků čp. 9.
 
   Dne 27. července 1938 se členové zúčastnili hašení prvního požáru v obci u Filipů čp. 14.
   Další divadlo Paličova dcera bylo sehráno 12. prosince 1938 a druhý hasičský ples 15. ledna 1938, na nějž musel každý člen zdarma přispět darem (cukroví) do tomboly.
 
    Ve válečném období v letech 1939 - 1945  vyvíjel sbor svoji činnost pouze omezeně. V té době přistoupili tři noví členové. V roce 1943 byla z obecních peněz zakoupena motoro­vá stříkačka značky Ebert. Od roku 1945 začala pravidelná činnost sboru a od roku 1948 se družstvo, až na nějaké výjimky pravidelně zúčastňovalo okrskových soutěží.
 
   V roce 1951 přistoupilo dalších 8 členů a každým rokem další přibývali. Na schůzi 25. března 1951 došlo z rozhodnutí vyšších orgánů k přejmenování na  Místní hasičskou jednotu - MHJ (roku 1953 došlo k celostátnímu přejmenování hasičských sborů na Československý svaz požární ochrany - ČSPO - se zdůvodněním, že hlavním úkolem má být prevence). V roce 1957 byl sbor zařazen do okrsku Zdislavice.
 
     Ve Chmelné nebyly dosud žádné rybníky na udržení stálé vody pro případ požáru. Proto byla v roce 1963vybudována nádrž vody na vsi. Hodnota díla dle projektu činila 80 000 Kčs. Bezplatnou pomocí všech občanů a vozidel od JZD Chmelná byla zhotovena a oplocena za částku 18 000 Kčs a 800 odpracovaných hodin.
 
   V roce 1965 přidělil Okresní výbor motorovou stříkačku PS 8, která byla vyřazená z vojenského útvaru. Dále byla z prostředků JZD Chmelná zakoupena závěsná stříkačka za traktor.
 
V 2. polovině 70. let 20. století pořádali chmelenští požárníci 3 okrskové soutěže a byla též vystavěna nová požární zbrojnice u zemědělských budov JZD.
 
Sbor od počátku svého založení (1935) pořádal téměř každoročně plesy, které se pro malou návštěvnost a nevyhovující podmínky přestaly na přelomu 70. a 80. let 20. století organizovat.
 
Od 1. ledna 1992 byla organizace přejmenována na Sbor dobrovolných hasičů Chmelná – SDH Chmelná.
V tomto roce je zakoupena ze společných prostředků Obecního úřadu a SDH Chmelná nová stříkačka PS – 12, se kterou sbor v dalších letech začal jezdit nejen na postupové, ale také na různé soutěže pohárové a memoriály. Tak jako v jiných sportech, tak i v tom hasičském jde pokrok dopředu a výsledky se zlepšují, došlo i u chmelenských hasičů k úpravám techniky, aby i soutěžní družstvo mělo na soutěžích šanci na co nejlepší umístění. Úpravy byly prováděny vlastními silami a tam kde jiné sbory stálo vylepšení výkonu desetitisíce SDH Chmelná toho dosáhlo s minimálními náklady, ale zato nespočtem odpracovaných hodin tehdejšího velitele, který strávil velmi mnoho času různým laděním motoru, zvětšování výkonu čerpadla, které sestavil z vyřazeného statoru z hasičské cisterny a ze dvou svařených oběžných kol rotoru. V roce 1997 sbor zakoupil výkonnější motor, 1600 cm2 a v dalších letech i převodovku. Na přelomu 20. a 21. století byl SDH Chmelná na hasičských soutěží jedním z nejlepších na okrese, vyhrával jak pohárové soutěže, tak i soutěže postupové, ale bohužel se ze strany okresního vedení dostavovaly různé zbytečné komplikace a problémy, které soutěžní činnost sboru ztěžovaly.
 
V roce 2007 proběhly mimořádné volby, byla dokončena a slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice, která je součástí objektu kulturního domu. Sbor má tak po 15ti letech opět odpovídající budovu pro svěřenou hasičskou techniku. Poslední hasičská zbrojnice byla u skladu zemědělského družstva a byla z důvodu přestavby skladu na hospodářskou budovu zbourána. Jinou se mezitím nepodařilo dokončit, a tak byla technika různě uložena v ne zcela vyhovujících prostorech.
 
Pro další činnost sboru byl významný rok 2010, kdy byly dokončeny vnitřní prostory rekonstruovaného kulturního domu „U Pitráků“ kde se naskytly velmi slušné podmínky pro pořádání různých kulturních akcí.  SDH Chmelná tu každoročně od roku 2011 pořádá v sezóně hasičské bály a během roku taneční zábavy.
   V tomto roce dostal sbor od obce Chmelná také prapor, který byl o pouti 16. května 2010 slavnostně posvěcen.

   Začátkem druhého desetiletí 21. století se sbor snaží navázat na úspěšné soutěžní výsledky z přelomu století, ale hasičské soutěže jsou stále rozvíjejícím se sportem a jsou stále kladeny nároky na zvyšování výkonů nejen samotných soutěžících, ale také techniky. S tím je převážně spojena investice nemalých finančních prostředků do vybavení, ale v první řadě do stříkačky. Technika, se kterou se nechalo vyhrávat před několika lety, už v současné době na výkonné stroje o obsahu dvou kubických litrů nestačí.

   Dalším mezníkem v soutěžní činnosti SDH Chmelná, která je hlavní náplní sboru, byl květen 2015, kdy se uskutečnilo dlouho plánované další zvýšení výkonu požární stříkačky pro požární sport. K upravenému motoru o obsahu 1 600 ccm z roku 1997 s převodovkou se pořídilo výkonnější čerpadlo. Nechal se u odborné firmy upravit stator a koupilo se nové oběžné kolo. Také byl upraven rozvaděč vody. Těmito úpravami se chmelenská stříkačka přiblížila na úroveň špičkových strojů. Byl to i takový dárek k 80. výročí založení sboru.

   Na málo využívaném hřišti byla vybudována dráha pro požární sport s rovným terénem, se základnou s umělou trávou a elektronickými terči, která poskytuje kvalitní podmínky pro tréninky, ale i pořádání hasičských soutěží.

   Od poloviny 10. let se začíná do činnosti sboru zapojovat nastupující generace děvčat. Sbor se zúčastní mnoha soutěží v požárních útocích, kde je zastoupen jak v kategoriích mužů tak i žen a dosahuje mnohých úspěchů nejen v pohárových soutěžích, ale také v seriálu Benešovské hasičské ligy. Padají nové rekordy v historii SDH Chmelná a soutěžící jsou vidět na kláních nejen v okolí, ale téměř po celém benešovském okrese, ale i na jiných místech. Sbor ale nezahálí ani na poli společenském a  kulturním, kdy se nemalou měrou podílí na veškerém dění v obci a je k dispozici i při mimořádných událostech a potřebách občanů.

Účast SDH Chmelná při požárech: 27. 7. 1938 - Stavení Chmelná čp. 14
 
29. 1. 1954 – Zámek v Čechticích
21. 6. 1957 – Hospodářská usedlost v Čechticích
7. 9. 1957 - Stodola v Pravoníně
27. 2. 1960 - Stodola v Pravoníně
Červen 1976 – Kravín v Miřeticích
Srpen 1976 – Sláma v Kuňovicích
17. 8. 2000 – Pole ve Chmelné - V pondělí 14. srpna došlo pod Chmelnou na poli pod kravínem vedle čistírny odpadních vod k požáru, který se rychle šířil po vyschlém strništi.
   Díky zásahu několika chmelenských hasičů a občanů byl oheň takřka zdolán. Přivolaní profesionální hasiči přijeli až po více jak půl hodině od zavolání, a tak místní zvládli požár uhasit pomocí PS 12 a s použitím všech dostupných hadic sami. Profesionální hasiči po příjezdu k požářišti už jen dohašovali. Spálený úsek byl oborán a profesionální hasiči, kteří přijeli prakticky po požáru, byli předsedou VOD Zdislavice pozváni na pohoštění a našim hasičům, kteří vše zvládli sami, nikdo ani nepoděkoval.
20. 8. 2000 – Les a pole ve Chmelné

Tomáš Kučera